Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente, sectie binnen de Linie, tel.nr. kerkgebouw 0223.614567
 
 
Liturgie Liturgie

In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige. Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord en zingt het lied.
Broeders en zusters ontmoeten elkaar rond doopvont, kansel en tafel in de naam van Christus.
Onderstaand de liturgie voor: Orde van dienst
Oecumenische Viering
19-08-2018
Bethelkerk Den Helder
Aanvang 9:30 met koffie
Begin dienst 10:00

 
Thema: Hoe doe je geloof?
 
 

 
Voorgangers:        
-           ds. Wilma van Rijn, PKN Den Helder
-           mevrouw Ilse Bax-Tolhuijs,  Het Apostolisch Genootschap Den Helder
 
M.m.v.:
-           Zangkoor van het Apostolisch Genootschap
            o.l.v. Erik Bakker
-           Rob Hamstra, orgel
 
Voorafgaand aan de dienst zingt het koor
46 ‘Goddelijk moment’
 
BEGINNEN
 
Welkom en mededelingen
Tafelkaarsen worden aangestoken
 
Koor zingt: 37 ‘De Gemeenschap’


Gemeente gaat staan
Intochtslied 283: 1, 2 en 5 ‘In de veelheid van ….’
Bemoediging en groet
 
Vg: Onze hulp is in de naam van God
A:         Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
A:   En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt
 heeft.  
Vg: Genade zij u en vrede, van God de Vader, door
Jezus Christus in de Eenheid met de Heilige                            Geest
A:   Amen
 
Gemeente gaat zitten
 
Inleiding op het thema door Ilse Bax
 
Zingen Psalm 18: 1 ‘Ik heb U lief, van …..’
 
Kyriëgebed (gebed voor de nood van de wereld)
 
Koor zingt: 65 ‘Vredesperspectief’
 
Glorialied: 974 1, 2, 4 ‘Maak ons uw liefde God’
 
LEZEN
Gebed bij openen van de Bijbel
 
De kinderen gaan naar de Kinderkring en we zingen het kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
 
Evangelielezing: Matteüs 5: 1-10 (lector)
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn ​leerlingen​ om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn,
want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen ​barmhartigheid​ ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van ​hart​ zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de ​gerechtigheid​ vervolgd worden,
want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel.
 
Zingen: Lied: 973 1, 2, 3 ‘Om voor elkaar te zijn..’
 
Matteüs 25: 35-39 (lector)
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een ​vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ​ziek​ en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als ​vreemdeling​ gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ​ziek​ was of in de ​gevangenis​ zat en zijn we naar u toe gekomen?”


Lied: 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
 
Koor zingt: 61 ‘Overweging’
 
Overdenking (ds. Van Rijn)
 
Koor zingt 55: ‘Harmonie’
 
Zingen Lied: 912 1, 2, 3, 6 ‘Neem mijn leven….’  


DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, onze vader


Onze Vader (oecumenische versie) 
            Onze Vader, die in de Hemel zijt,
            Uw Naam worde geheiligd,
            Uw koninkrijk kome,
            Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
            Geef ons heden ons dagelijks brood
            en vergeef ons onze schulden,
            zoals wij onze schuldenaars vergeven.
            En leid ons niet in verzoeking
            maar verlos ons van het kwade.
            Want van u is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid.
            In eeuwigheid.
            Amen.
 
Er wordt één collecte gehouden.
 
Tijdens de collecte zingt het koor:

33: ‘Eeuwige liefde’
 
21: ‘Als de liefde komt’
 
Kinderen komen terug
We zingen: Als alle kinderen op aarde.
 
Gezegend op weg
 
Zingen lied 812: 1 door koor;  2 en 3 door gemeente  ‘Op mijn levenslange reizen’
 
Afsluitende woorden
 
Gemeente gaat staan
 
Slotlied ‘Lied van het water’ 
 
Zegen
Gemeente zingt: Amen
 
Koor zingt: vrede zij met u
 
U wordt van harte uitgenodigd om elkaar na de viering te ontmoeten. Er is koffie, thee en limonade.
 
 
De dienst wordt uitgezonden
via de kerktelevisie
(www.kerkomroep.nl)

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.