Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente, sectie binnen de Linie, tel.nr. kerkgebouw 0223.614567
 
 
Liturgie Liturgie

In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige. Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord en zingt het lied.
Broeders en zusters ontmoeten elkaar rond doopvont, kansel en tafel in de naam van Christus.
Onderstaand de liturgie voor: 

 
                                                Orde van dienst Bethelkerk
Stadsbreed
 
Den Helder, 17 juni 2018
 
Voorganger : Ds. Wilma van Rijn
Organist       : Dhr. Peter Baanstra
Bijzonders   : (Her-)bevestiging ambtsdragers
 

 
Zingen vóór de dienst: Psalm 18 1, 2 en 5 
 
             Beginnen
 
Welkom door de ouderling van dienst
 
Aansteken van de kaarsen door een diaken
 
De gemeente gaat staan
 
Intochtslied 280 1, 2, 3 en 7 ‘De vreugde voert …’  
 
Bemoediging en Groet  
 
V:        Onze hulp is in de naam van de Ene God
            Die hemel en aarde gemaakt heeft,
            Die trouw houdt in de eeuwigheid
            en niet loslaat wat Zijn hand ooit gemaakt heeft.
            Genade zij u en vrede, van God de Vader, door
            Jezus Christus in de Eenheid met de Heilige                                              Geest.
G:        Amen
De gemeente gaat zitten
 
Lied 216: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
 
Kyriegebed
 
Glorialied 981 1, 2 en 3 ‘Zolang er mensen zijn…’
 
               Dienst van het Woord
 
Gebed bij het openen van de Bijbel

 
Kinderpraatje
Kinderen gaan naar de kinderkring
 
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (LM 151)
 
1e Schriftlezing:  Ezechiël 17:22-24
Dit zegt God, de HEER: “Ikzelf zal uit de top van de hoge ​ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ​ceder​ worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.”
 
Psalm 92: 1, 3, 7 en 8
 
2e lezing: Marcus 4:26-34
En hij zei: ‘Het is met het ​koninkrijk van God​ als met een mens die ​zaad​ uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het ​zaad​ ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de ​sikkel​ in, omdat het tijd is voor de ​oogst.’ En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het ​koninkrijk van God​ vergelijken en door welke ​gelijkenis​ kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het ​gezaaid​ wordt. Maar als het na het ​zaaien​ opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
Met zulke en andere ​gelijkenissen​ verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; hij sprak alleen in ​gelijkenissen​ tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn ​leerlingen, verklaarde hij hun alles.
 
Lied 625: Groen ontluikt de aarde’
 
Overdenking
 
Muzikaal moment
 
Bevestiging ambtsdragers
 
Lied 362: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’
 
Opdracht
Nieuwe ambtsdragers komen naar voren
 
Beloften
 
…………, jullie zijn al eerder in deze gemeente in het ambt van ouderling of diaken bevestigd.
Toen hebben jullie beloofd dat de Bijbel de bron is van jullie geloof. Dat jullie deze taak zullen vervullen zoals deze omschreven is in onze kerkorde.
En dat jullie alles geheim zullen houden wat jullie in vertrouwen ter ore is gekomen.
 
Nu jullie de kerkenraad blijven versterken in jullie rol als ouderling vraag ik jullie:
Geloven jullie dat jullie in de naam van God voor deze taak zijn geroepen?
Willen jullie met liefde en plezier het ambt uitoefenen, openstaan voor alle mensen die op je pad komen. En beloven jullie dat jullie, op eigen wijze, met jullie eigen talenten, zullen meebouwen aan de gemeente van God?
 
…………………..wat is daarop uw antwoord?
 
Ja, daartoe helpe mij God.
-of-
Ja, met de hulp van God
 
God zegent jullie in je arbeid, bij alles wat op je pad komt, zodat je vruchtbaar en trouw mag zijn in het werk voor zijn Kerk. Amen
 
……………..,
voor jou is het de eerste keer dat je hier de gemeente in Den Helder ambtsdrager wordt.
Gelooft u dat u door deze gemeente in de naam van God voor deze taak bent geroepen?
 
Aanvaardt u de Bijbel als de bron van uw geloof?
Belooft u de taak te vervullen zoals deze is omschreven in onze kerkorde?
Zult u alles geheimhouden wat u in vertrouwen ter ore is gekomen?
 
Wilt u met liefde en plezier uw ambt uitoefenen, openstaan voor alle mensen die op uw pad komen?
Belooft u dat u, op uw eigen wijze, met uw eigen talenten, zult meebouwen aan de gemeente van God?
Wat is daarop uw antwoord?
 
Ja, daartoe helpe mij God.
-of-
Ja, met de hulp van God
 
De te bevestigen ambtsdrager knielt.
Handoplegging
 
Bevestigingsgebed.
 
Aanvaarding en verwelkoming
 
Vg: Gemeente,
Deze mensen komen onze kerkenraad versterken, en zij kunnen dat niet alleen. Het is belangrijk dat zij bij hun taken zich gedragen voelen door onze geloofsgemeenschap. Daarom vraag ik u:
Wilt u hen met mildheid tegemoetkomen?
Wilt u hen meenemen in uw gebeden?
En belooft u hen hoog te houden in het ambt?
 
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte
 
Lied: 363 ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’
 
Felicitaties vanuit sectieteam namens kerkenraad.
Felicitaties namens kinderen.
 
                                   DELEN
Dankgebed/voorbeden
stil gebed/Onze Vader
 
Inzameling van gaven
Kinderen komen terug van de kinderkring.
 
We zingen : ‘Jozef had een jas’
Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
 
                            Gezegend op weg
 
Slotlied 416: 1, 2 en 4: ‘Ga met God en Hij zal…..’ 
 
Zegen met gezongen amen
 
 
 
Na afloop van de dienst is er zoals gebruikelijk gelegenheid de voorganger in de hal de hand te schudden en onder het genot van een kopje koffie of thee of een glas fris met elkaar na te praten                        
 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.